Експериментальна психологія, частина 2

Код модуля: 
ППСУ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16, модульний контроль — 4 ), сам. роб. — 42 год.
Лектори: 
к.псих. н. Сняданко І.І.
Результати навчання: 
 • знати основні методи проведення психологічних досліджень;
 • знати типи, основні етапи й умови проведення експериментального дослідження;
 • вміти проводити експериментальні дослідження в галузі психології.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • загальна психологія,
 • соціальна психологія,
 • порівняльна психологія.
Зміст навчального модуля: 
 • стратегії соціальних досліджень;
 • дизайн досліджень;
 • кількісні дослідження;
 • формування вибірки;
 • структуроване інтерв’ю;
 • планування експерименту;
 • анкетування;
 • структуроване спостереження;
 • контент-аналіз;
 • вторинний аналіз і офіційна статистика;
 • кількісний аналіз даних;
 • застосування SPSS для Windows$
 • аналіз якісних даних.
Рекомендована література: 
 1. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. — СПб.: Питер, 2001. — 688 с.
 2. Белл Э., Браймен А. Методы социальных исследований: Пер. с англ. — Х.: Гуманитарный центр, 2012. — 776 с.
 3. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента: Пер. с англ. — М.: Изд-во МГУ, 1982. — 464 с.
 4. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. — СПб.: Питер, 2000. — 320 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Модульний контроль ( 60%)
 • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Мова навчання: 
українська