Експертиза дорожнього покриття

Код модуля: 
КПП_8030_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58
Результати навчання: 
 • знати загальні положення експертизи дорожнього покриття та окремих її видів;
 • Знати якими вимогами нормативно-технічної документації регламентований технічний стан автодороги на ділянці ДТП
 • Вміти визначати в чому полягає конкретний дефект дороги на ділянці ДТП
 • Вміти використовувати методи огляду дорожнього полотна
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Експертний висновок
Зміст навчального модуля: 
 • Експертиза обстановки на місці ДТП: стан дорожнього покриття проїжджої частини, обочин, частин дороги за межами дорожнього полотна;
 • Експертиза умов видимості з місця водія;
 • Експертиза можливості (неможливості) сприйняття водієм дорожньої ситуації;
 • Експертиза можливості (неможливості) виконання водієм дій для уникнення ДТП;
 • Визначення залежності стану дороги від кліматичних умов на момент події.
Рекомендована література: 
 1. Експертизи у судовій практиці. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 3. Сорокотягина Д.А. Судебная экспертиза: учеб.пособие / Д.А. Сорокотягина, И.Н. Сорокотягин. — Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 336 с. — (Высшее образование).
 4. Гамаюнова Ю.Г. Комплексная трасолого-волокноведческая экспертиза. Науч. —методич. пособие / Под науч. ред. докт. юрид. наук, проф. В.Ф. Орловой. — М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009. — 160 с.
 5. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 6. Экспертиза дорожно-транспортных происшествий в примерах и задачах. Учебное пособие для вузов / Ю.Я. Комаров; С.В. Ганзин; Р.А. Жирков и др.; Под общей редакцией Ю. Я. Комарова и Н. К. Клепика. — М.: Горячая линия — Телеком, 2012 — 290 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, залік)
Мова навчання: 
українська