Експертний висновок

Код модуля: 
КПП_8003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58
Лектори: 
К.х.н, доц. Бараняк В.М.
Результати навчання: 
 • знати підстави, можливість та умови надання висновку експерта;
 • знати процесуальний порядок призначення судової експертизи, та надання висновку експерта;
 • знати підстави призначення додаткової та повторної експертизи і надання по ним висновку експерта;
 • знати правила складання висновку експерта у кримінальному провадженні, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про митні і податкові правопорушення та у суді;
 • знати вимоги, які ставляться до експерта-криміналіста, який працює у державних експертних установах і надає на основі своїх спеціальних знань висновок експерта;
 • вміти кваліфіковано складати висновок експерта. проводити його аналіз.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Цивільний процес України
 • Господарський процес України
 • Адміністративний процес України
 • Митне право України
 • Податкове право України
Зміст навчального модуля: 
 • Висновок експерта як процесуальний документ, що відображає хід і підсумки дослідження речових доказів
 • Висновок експерта у кримінальному провадженні
 • Висновок експерта у цивільних справах
 • Висновок експерта у господарському процесі
 • Висновок експерта в адміністративному процесі
 • Висновок експерта у митних справах
 • Висновок експерта у податкових справах
 • Висновок експерта в апеляційній та касаційній судових інстанціях
Рекомендована література: 
 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 2. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз. — X.: Фактор, 2011. — 400 с.
 3. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30 балів);
 • Підсумковий контроль (70 балів, залік)
Мова навчання: 
українська