Експертні медичні системи

Код модуля: 
ЕП_6021_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄТКС- 5,00 ) аудиторні години — 80 (лекції — 64, лаб.роб.-16 )
Лектори: 
асистент Барило Григорій Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні моделі знань та принципи побудови баз знань;
 • знати структуру, принципи побудови та галузі застосування ЕС;
 • знати методи, моделі та алгоритми функціонування ЕС;
 • знати основні принципи технічної та програмної реалізації ЕС;
 • освоїти методологію застосування сучасних діагностичних та лікувальних ЕС;
 • вміти формулювати вимоги до ЕС в конкретній предметній області;
 • вміти розробляти структуру баз знань ЕС;
 • розробляти окремі компоненти програмного забезпечення ЕС;
 • створювати та поповнювати базу знань ЕС в конкретній предметній області.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Інформатика інфокомунікаційних систем
Зміст навчального модуля: 
Моделі знань в експертних системах, загальні відомості про експертні системи, елементи дискретної математики, представлення знань та моделі знань в ЕС, класифікація, структура ЕС, підсистема логічного виведення, технологія розробки ЕС, ЕС на основі нечіткої логіки, застосування ЕС в медицині.
Рекомендована література: 
 1. Вуйцік В., Готра О.З., Григор’єв В.В. Експертні системи: Навчальний посібник. — Львів: Ліга-Прес, 2006. — 286 с.
 2. Продеус А.Н., Захрабова Е.Н. Экспертные системы в медицине. К.: ВЕК+, 1998. — 320 с.
 3. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. — СПб: Питер, 2001. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%): тестування.
Мова навчання: 
українська