Експертна оцінка нерухомості

Код модуля: 
КПП_8031_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5 ); аудиторні години — 48 ( лекції — 32, практ. — 16), сам. роб. — 57
Результати навчання: 
 • Знати загальні положення експертної оцінки нерухомості та окремих її видів;
 • Знати процедуру визначення вартості майна, майнових і немайнових прав, нематеріальних активів;
 • Вміти самостійно проводити оцінку нерухомості різних видів; процесуально грамотно складати висновок експерта; брати участь у проведенні комплексної експертизи для виконання досліджень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Кримінальний процес України
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Експертний висновок
Зміст навчального модуля: 
 • проведення поділу житлових будинків та надвірних споруд відповідно до ідеальних часток кожного співвласника з визначен¬ням грошової компенсації власнику, частка якого в натурі після поділу стала меншою за ідеальну;
 • визначення дійсної, відновної та залишкової вартості буді¬вель та споруд на різні періоди часу;
 • визначення кошторисної вартості будівництва (нового бу¬дівництва, реконструкції, розширення, ремонту) з використан¬ням систем ціноутворення у будівництві;
 • оцінка нерухомості, в тому числі: житлової (квартир, котеджів, індивідуальних будинків — для продажу, застави, викупу, страхування); комерційної (офісів, готелів, складів, магазинів, кафе, барів);
 • оцінка об’єктів комунальної власності для визначення орендної плати та для викупу;
 • оцінка машин, передавальних пристроїв та обладнання;
 • оцінка цілісних майнових комплексів, цінних паперів та нематеріальних активів;
 • оцінка промислової нерухомості (заводських будівель і споруд);
 • оцінка незавершеного будівництва.
Рекомендована література: 
 1. Експертизи у судовій практиці. / За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 2. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 3. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 4. Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. Оценка стоимости недвижимости. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.
 5. Тэпман Л.Н. Оценка недвижимости: Учеб. пособие для вузов /Под ред. В.А. Швандара. — М.: ЮНИТИ, 2002. — 302 с.: табл.
 6. Апанасенко В.В., Непоп О.М. Визначення можливості розподілу об’єктів нерухомості: метод, пос. / Мінюст України, КНДІСЕ; [В.В. Апанасенко, О.М. Непоп]. — К., 2011. — 28 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, залік)
Мова навчання: 
українська