Економія паливно-енергетичних ресурсів в системах теплогазопостачання та вентиляції

Код модуля: 
ТГВ_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 54 год., лекції — 28год., практичних заняття 14 год., 1,5 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Латик В. С.
Результати навчання: 
Набуття студентами знань та навичок, необхідних для впровадження енергозберігаючих і безвідходних технологій, з точки зору теплових викидів, використання нетрадиційних джерел енергії при проектуванні нових і реконструкції існуючих систем ТГВ з врахуванням заходів по охороні повітряного і водного басейну.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Опалення»,
 • «Вентиляція»,
 • «Теплопостачання»,
 • «Кондиціювання повітря»,
 • «Газопостачання»,
 • «Теплогенеруючі установки».
Зміст навчального модуля: 
Короткий історичний огляд впровадження енергозберігаючих технологій за останні роки. Теплові насоси. Класифікація теплових насосів. Принцип роботи термоелектричних теплових насосів. Характеристика та вибір матеріалів для термоелектричних пристроїв. Використання термоелектричних теплових насосів для опалення та кондиціювання повітря. Принцип роботи абсорбційних теплових насосів. Характеристика робочих тіл для абсорбційних теплових насосів. Принцип роботи та енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів. Вибір холодоагентів і низько потенціальних джерел теплової енергії для парокомпресійних теплонасосних установок. Особливості термодинамічного розрахунку парокомпресійних теплових насосів. Застосування теплонасосних установок для теплохолодопостачання об’єктів. Геотермальні води. Характеристика геотермальних вод. Особливості використання геотермальних вод для тепловодопостачання. Принципові схеми використання геотермальних вод для тепловодопостачання. Використання підземних геотермальних котлів. Корозійний вплив геотермальних вод і методи захисту геотермальних систем від корозії. Сонячна енергія. Використання сонячної енергії. Теоретичні основи перетворення сонячної енергії в теплову і електричну. Вплив природніх факторів на теплонадходження від сонячної радіації. Характеристика геліосистем. Основне обладнання геліосистем. Акумулятори сонячної енергії. Використання сонячної енергії в системах теплохолодопостачання.
Рекомендована література: 
 1. Хайнрих Г. И. и др., Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения. — М.: Стройиздат, 1985. — 351 с.
 2. Янтовский Е. И., Пустовалов Ю. В. Парокомпрессионные теплонасосные установки. — М.: Энергоиздат, 1982. — 144 с.
 3. Авезов Р. Р., Орлов А. Ю. Солнечные системы отопления и горячего водоснабжения. — Ташкент: ФАН, 1988. — 323 с.
 4. Натанов Х. Х. Подготовка геотермальных вод к использованию. — М.: Стройиздат,1980. — 80 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття, КР.
 • Підсумкові контролі: залік.
Мова навчання: 
українська