Економіка водного господарства

Код модуля: 
ЕПІ_6056_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16), самостійна робота — 28.
Лектори: 
к. т. н., доцент Макаревич Тадей Тадейович
Результати навчання: 
В результаті вивчення, фахівець повинен знати: специфічні особливості та державне регулювання галузі. Особливості ціноутворення у цій галузі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит — основи економіки, організація виробництва.
Зміст навчального модуля: 
Особливості ціноутворення. Тарифне та нетарифне регулювання. Сучасні методи обгрунтування інвестиційних проектів. Економіка орендних відносин. Державне регулювання водного господарства.
Рекомендована література: 
  1. Економіка підприємств. Бойчик І. М. та ін. Навч. Посібник. — Львів, 2002.
  2. Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. — Львів: «Центр Європи», 1995. — 176 с.
  3. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — Львів: «Академвидав», 2003. — 416 с.
  4. Котлер Ф. Основи маркетинга: Пер. С англ. — М.: Вильмс, 2004. — 646 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — (30%).
  • Підсумковий контроль — залік, (70%).
Мова навчання: 
українська