Економіка та управління електроенергетичним підприємством

Код модуля: 
МЛ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16)
Лектори: 
к.е.н., доцент Антоненко Олександр Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • основні законодавчі акти, що регулюють діяльність підприємств в Україні, умови їх створення та ліквідації;
 • структуру підприємств електроенергетики;
 • економічну суть основних фондів та оборотних коштів електроенергетичного підприємства, його трудових, матеріальних та нематеріальних ресурсів;
 • сутність та значення планування виробничо-господарської діяльності електроенергетичного підприємства та управління його фінансовою діяльністю;
 • показники, що характеризують результати фінансово-економічного стану підприємства електроенергетики;
вміти:
 • визначати показники використання основних фондів і оборотних коштів на електроенергетичному підприємстві;
 • скласти кошторис витрат на виготовлення одиниці продукції в електроенергетиці;
 • провести оцінку використання нової техніки та технології на електроенергетичному виробництві;
 • розрахувати чисельність працівників підприємства електроенергетики, їх заробітну плату;
 • розрахувати основні економічні показники електроенергетичного підприємства і оцінити його фінансовий стан.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Основи наукових досліджень
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Підприємство як суб’єкт господарювання. Основні фонди електроенергетичного підприємства. Оборотні кошти електроенергетичного підприємства, Персонал електроенергетичного підприємства. Фінанси та нематеріальні ресурси підприємства. Собівартість продукції електроенергетичного підприємства. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. Управління інвестиційною діяльністю підприємства. Маркетинг. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Управління економічними ризиками на підприємстві.
Рекомендована література: 
 1. Чернухин А.А., Фласерман Ю.Н. Экономика энергетики: Учебник для вузов. — 3-е изд.,перераб и доп. — М.: Энергия, 1980. — 344 с.
 2. Крикавський Є.В. Аналіз використання виробничих ресурсів і витрат: Навч. посібник.- Львів: ДУ (ЛП), 1997. — 220 с.
 3. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мороз Л.А. Маркетинг енергозабезпечення: Монографія. — Львів: НУ(ЛП), 2001. — 196 с.
 4. Люльчак З.С., Хтей Н.І. Конспект лекцій з курсу «Економіка та управління підприємством» для студентів енергетичних спеціальностей. — Львів: НУ(ЛП), 2008.
 5. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51. — с. 714.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 30 %;
 • заліковий контроль — 70%
Мова навчання: 
українська