Економіка та правове забезпечення діяльності підприємства

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні — 16)
Лектори: 
 • д.е.н., проф. Пирог О.В.,
 • к.е.н., проф. Чернобай Л.І.
Результати навчання: 
знати:
 • нормативно-правові основи функціонування підприємств; ресурсне забезпечення діяльності підприємств та особливості його оцінювання; організаційно-методичні принципи забезпечення якості та управління нею; фінансово-економічні результати та антикризові аспекти діяльності підприємства;
 • предмет, метод, суб’єктів господарського права; сферу застосування господарського законодавства; порядок та сутність легалізації суб’єктів підприємницької діяльності; існуючі організаційно-правові форми господарської діяльності; правові засоби захисту від недобросовісної конкуренції; порядок, форми та наслідки контролю за господарською діяльністю; підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення господарського законодавства;
вміти:
 • проаналізувати та оцінити потенціал підприємства; розрахувати показники виробничо-господарської та фінансово-економічної діяльності підприємства; виявити вузькі місця та розробити заходи щодо їх усунення з обов’язковим економічним обґрунтуванням;
 • використовувати теоретичні знання з господарського права при вирішенні конкретних господарських питань, що постійно виникають підчас господарсько-правової практики: вирішувати проблемні завдання, складати необхідні документи і виконувати іншу роботу, пов’язану з правовими аспектами діяльності суб’єктів господарювання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: — кореквізит: Міжнародний менеджмент та адміністрування бізнес-структур, Адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі, Адміністрування венчурного бізнесу.
Зміст навчального модуля: 
Підприємство як суб’єкт господарської діяльності. Форми підприємницької діяльності в умовах інноваційного розвитку. Функції та методи менеджменту. Управлінські рішення. Комунікації. Керівництво та лідерство. Основний та оборотний капітал підприємства. Економічна сутність, класифікація і структура основного капіталу. Методи оцінки основних фондів. Зношення і відтворення основних фондів. Амортизація основних фондів. Відтворення основних фондів. Склад, структура і кругообіг оборотного капіталу. Нормування обігових коштів. Показники використання обігових коштів та напрями їх покращення. Людський капітал. Поняття трудових факторів. Класифікація і характеристика кадрів (персоналу) підприємства. Підготовка і перепідготовка кадрів. Продуктивність праці і резерви її підвищення. Оплата праці в ринкових умовах. Інформаційні та природні ресурси. Поняття, форми і функції інформації. Особливості та економічне значення інформації. Поняття про інформаційну економіку та напрями її розвитку. Поняття природних факторів і антропогенного впливу на природу. Економічні властивості природних факторів. Економічний механізм регулювання використання природних факторів. Собівартість продукції та цінова політика підприємства. Поняття собівартості продукції. Класифікація витрат. Характеристика кошторису витрат. Групування витрат за статтями калькуляції. Аналіз, калькуляція і планування собівартості продукції. Інноваційні чинники зниження собівартості. Вплив ринкової кон’юнктури на цінову політику підприємства. Види цін і чинники, які впливають на них. Формування цін. Ціна і споживча вартість продукції. Методи ціноутворення. Стратегія цінової політики підприємства. Якість та конкурентоспроможність продукції. Критерії техніко-економічної оцінки продукції підприємства. Поняття якості продукції та методи її оцінювання. Якість і споживча вартість продукції. Стандартизація та сертифікація продукції. Управління якістю продукції. Фінансові результати діяльності підприємства. Поняття про ефект і ефективність. Методичні підходи до вибору інструментарію розрахунку ефективності. Економічний ефект і питання ціноутворення. Показники економічної ефективності. Антикризові аспекти діяльності інноваційного підприємства. Економічна безпека інноваційного підприємства: характеристика, аналіз та оцінка рівня. Комерційна таємниця. Служба безпеки на підприємстві. Санація та реструктуризація: основні характеристики процесів та етапи реалізації. Банкрутство та ліквідація інноваційного підприємства.
Загальна характеристика господарського права. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності. Правовий статус підприємств, господарських товариств та некомерційних суб’єктів господарського права. Правове регулювання відносин власності в Україні. Господарсько-договірні зобов’язання та господарсько-правова відповідальність. Правовий захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання. Правові засади обмеження монополізму в економіці України. Правові основи безпеки господарської діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Кузьмін О.Є. та ін. Економіка інноваційного підприємства: навч. посібник. — 2-ге видання, доповнене і перероблене / О.Є.Кузьмін, І.Н.Пащенко, Л.І.Чернобай, А.О.Босак. — Львів:Міські інформаційні системи, 2011. — 390 с.
 2. П.В.Круш, В.І.Подвігіна, Б.М.Сердюк та ін. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. Ред. П.В.Круша, В.І.Подвігіної, Б.М.Сердюка. — К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. — 780 с.
 3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Київ, Центр навчальної літератури, 2006. — 488 с.
 4. Вінник О.М. Господарське право: навчальний посібник / О.М. Вінник. — К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. — 766 с.
 5. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відом. Верхов. Ради України. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 6. Господарський процесуальний кодекс України: Закон України від 06.11.1991 № 1798-XII // ВВР України. — 2001. — № 36. — Ст. 188.
 7. Щербина B.C. Господарське право: підручник / B.C. Щербина. — К.: Юрінком Інтер, 2013. — 636 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (70%): контрольні роботи, самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (30%): тестування (20%), усна відповідь (10%).
Мова навчання: 
українська