Економіка та організація картографічного виробництва

Код модуля: 
КГМ_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 48 год. Всього аудиторних — 80 год. Самостійна робота — 100 год.
Лектори: 
Лектор: професор Зазуляк П. М. Лабораторні заняття: професор Зазуляк П. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен знати:
 • організаційно-технологічні засади та організаційно-економічні особливості, картографічного виробництва;
 • поняття та економічну сутність основних фондів;
 • класифікацію, структуру, облік джерела формування та оцінку фондів підприємства;
 • основні положення по складанню технічних звітів та кошторисів проектів.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • розв’язувати задачі пов’язані з плануванням виробничо–господарської діяльності підприємства;
 • вибирати для різних видів картографічних робіт категорії складності, норми часу та праці; визначити
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи проектуваня, складання та видання карт.
 • Інфраструктура геопросторових даних.
Зміст навчального модуля: 
Державна служба геодезії, картографії та кадастру. Організація, структура, функції та методи управління. Методи і організаційна структура управління виробництвом. Державна програма з цифрового картографування України. Геодезичне підприємство, його задачі і структура. Організація фотограмметричних і картографічних робіт. Основні та обігові кошти. Ціна продукту. Організація, нормування і продуктивність праці та шляхи її підвищення. Принципи і форми оплати праці. Основні задачі та зміст планування на підприємстві. Складання кошторисів. Облік і звітність підприємства. Фінансові інвестиції та інвестиційні пооцеси.
Рекомендована література: 
 1. Креліда Ю. Ф., Кривоборець Б.І. Оррганізація, плануваня і управліня топографо-геодезичним виробництвом. Підручник для вузів. ТЗОВ «Лебідь», Донецьк, 2004, — 450 с.
 2. Лисюк В. Н. Єкономика, картографического предприятия. М, «Недра», 1967, 188 с.
 3. Кузьмін О.Є. Сучасний менеджмент. Львів, «Центр Європи», 1995. — 176 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 семестр. В кінці семестру передбачено іспит. Максимальна сумарна оцінка – 100 балів.
Мова навчання: 
українська