Економіка природокористування

Код модуля: 
ЕОНС_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4,5
Лектори: 
доц. Ільків І.М.
Результати навчання: 
володіння методами, інструментами та прийомами визначення еколого-економічної ефективності природокористування; вміння визначати економічні збитки від забруднення навколишнього природного середовища та розмірів їх відшкодування
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна екологія
Зміст навчального модуля: 
Завдання, предмет і метод економіки природокористування. Еколого-економічний аналіз і оцінка природокористування. Фактори формування збитку і методи його оцінки. Вибір методів розрахунку еколого-економічної ефективності. Ринкові механізми регулювання природокористування. Управління природокористуванням.
Рекомендована література: 
  1. Мельник Л.Г Екологічна економіка: Посіб.-Суми:Універс.книга.-2001р.-350с.
  2. Нестеров П.М., Царенко О.О. Економіка природокористування і ринок — М:ЮНИТ.2004Р.-414с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська