Економіка праці та соціально-трудові відносини, частина 2

Код модуля: 
МПА-6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180год (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32).
Лектори: 
кандидат економічних наук, асистент Склярук Т.В.
Результати навчання: 
 • знати: стратегію взаємодії фірми з ринками трудових ресурсів; форми і системи залучення трудових ресурсів на підприємство;вплив ефективного управління використанням трудових ресурсів на зростання продуктивності праці, формування і використання прибутку підприємства;шляхи та методи підвищення ефективності використання трудових ресурсів, зростання вартості людського капіталу.
 • уміти: застосувати методи і прийоми менеджменту з метою ефективного використання трудових ресурсів підприємства;визначити потребу в трудових ресурсах підприємства; застосувати методи ефективного використання трудових ресурсів підприємства з метою забезпечення зростання продуктивності праці та прибутковості підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: «Статистика», «Економіка праці», «Економіка і фінанси підприємства»
 • корекеізит: «Магістерська кваліфікаційна робота»
Зміст навчального модуля: 
Економіка праці і соціально-трудові відносини як напрям наукового дослідження та навчальна дисципліна. Ринок праці в економічній системі. Трудові ресурси і зайнятість населення. Людина на ринку праці. Система соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство. Регулювання соціально-трудових відносин методами соціального партнерства. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин. Економічна сутність і методи вимірювання продуктивності. Фактори і резерви продуктивності. Вартість робочої сили та її структура. Регулювання заробітної плати. Тарифна система оплати праці. Форми і системи заробітної плати. Мотивація і стимулювання персоналу. Регулювання робочого часу і міри праці. Організація праці. Нормування праці. Ефективність праці. Оплата праці. Планування, аналіз, звітність і аудит у сфері праці. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Людський розвиток — мета і критерій соціально-економічного прогресу.
Рекомендована література: 
 1. Кодекс законів про працю.
 2. Богиня Д.П., Грішова O.A. Основи економіки праці: Навч. посібник. — 2-ге вид. — К.: Знання-Прес, 2001.
 3. Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор’єва М.І. Б 19 Економіка праці й соціально-економічні відносини: Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 440 с.
 4. Завіновська Г.М. Економіка праці: Навч. посібн. — КНЕУ, 2003 — 300 с.
 5. Осовська Г.В., Крушельницька Д.В. Управління трудовими ресурсами: Навч. посібн. — Житомир: ЖІТІ, 2000 — 304 с.
 6. Рульєв В.А., Гуткевич С.О. Менеджмент. Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 312 с.
 7. Тимош І.М. Економіка праці: Навч. посібн. — Тернопіль: Астон, 2001 — 347 с.
 8. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч, посібник. — К: Вид. Дім «Юридична книга», 2003. — 258 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (ЗО балів)
 • підсумковий контроль (70 балів)
Мова навчання: 
українська