Економіка підприємства 2

Код модуля: 
ЕПІ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 год (кредитів ECTS — 5), аудиторні — 84 год. ( лекції 48 год.,практичні — 32 год., модульний контроль −4 год.), самостійна робота — 66 год. Курсовий проект «Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства» — 72 год.
Лектори: 
ст.викл. Ріжко Лариса Іванівна
Результати навчання: 
фахівець повинен знати і розуміти ефективність інноваційно-інвестиційної діяльності, інфраструктуру підприємства, форми й методи організації виробництва; економічний механізм управління підприємством; стратегію маркетингу та тактику фінансового регулювання діяльності; економічні аспекти процесів розвитку та перетворень в діяльності підприємства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
мікроекономіка, менеджмент
Зміст навчального модуля: 
інвестиції та їх ефективність; інноваційні процеси; оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності; витрати на виробництво і собівартість продукції; фінансово-економічні результати діяльності підприємства; ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства; структура та управління підприємством; прогнозування та планування діяльності підприємства; організація виробництва і забезпечення якості продукції; економічні аспекти розвитку та перетворень в діяльності підприємства; економічна безпека, реструктуризація і санація, банкрутство і ліквідація підприємства
Рекомендована література: 
  1. Економіка підприємства: Навч. посібник/ За ред. А.В. Шегеди — К.: Знання, 2004.
  2. Економіка та організація виробництва. Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е.Розенплентера. — Київ: «Знання», 2007.
  3. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. — К.: КНЕУ, 2001.
  4. Економіка підприємства: структурно-логічний навч. посібник./ За ред. С.Ф.Покропивного. — К.: КНЕУ, 2001.
  5. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.:Знання, 2008.
  6. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Навч. посіб . — К.: Центр навчальної літератури, 2003.
  7. Шваб Л.І. Економіка підприємтсва. Навчальний посібник. — К.:Каравела, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
семестровий контроль (100%),
  • поточний контроль (25%),
  • екзаменаційний контроль (75%)
.
Мова навчання: 
українська