Економіка підприємств виробничої інфраструктури

Код модуля: 
ЕПІ_8010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні заняття — 14), самостійна робота — 32.
Лектори: 
проф. Скворцов Ігор Борисович
Результати навчання: 
  • знати склад і взаємозв’язки підприємств інвестиційної інфраструктури, основні економічні методи управління діяльності таких підприємств у ринковій економіці.
  • вміти застосовувати набуті знання на практиці для виконання завдань управління підприємством.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • планування діяльності підприємств,
  • організація виробництва,
  • економіка підприємства;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
СКЛАД І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. АНАЛІЗ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ 3 ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.
Рекомендована література: 
  1. Скворцов І.Б. Ефективність інвестиційного процесу: методологія, методи і практика: Монографія. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2003. — 312 с.
  2. Скворцов І.Б. Парадокси, догми і реальність економічної теорії: мікроекономіка для економістів. Монографія. — Львів: Видав. НУ «ЛП», 2007. — 347 с.
  3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр. 2001. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (40%),
  • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Економіка підприємств інвестиційної інфраструктури