Економіка інноваційного підприємства (фахове спрямування «Менеджмент інноваційної діяльності»)

Код модуля: 
МО_6
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 год. (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 36 (лекції — 18, практичні — 18)
Лектори: 
к.е.н., доцент — Лісовська Л.С., практичні заняття проводить Лісовська Л.С.
Результати навчання: 
 • знати: особливості функціонування інноваційних підприємств, методичні підходи до оцінювання та розвитку техніко-економічної бази підприємства, технологію управління витратами на інноваційну діяльність, концепції розвитку інноваційного підприємства.
 • вміти:визначати та оцінювати витрати на інноваційну діяльність, обґрунтовувати оптимальну структуру управління інноваційними підприємствами, оцінювати ефективність та результативність діяльності інноваційних підприємств, формувати програму забезпечення якості та конкурентоспроможності інноваційної продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка та фінанси підприємства,
 • управління інноваціями,
 • планування інноваційної діяльності
кореквізити:
 • інноваційний потенціал підприємства,
 • прийняття управлінських рішень,
 • управління ризиками в інноваційній діяльності
Зміст навчального модуля: 
Поняття та види інноваційних підприємств. Структура та управління інноваційним підприємством. Ресурсне забезпечення діяльності інноваційних підприємств. Відтворення і вдосконалення техніко-технологічної бази підприємства. Поняття та види витрат на інноваційну діяльність. Контролінг діяльності інноваційних підприємств. Методологічні аспекти оцінки ефективності та результативності діяльності інноваційних підприємств. Економічна безпека, ризики та антикризова діяльність інноваційних підприємств.
Рекомендована література: 
 1. Економіка й організація інноваційної діяльності: Підручник / О.І.Волков, М.П.Денисенко, А.П.Гречан та ін.; Під. ред. проф. О.І.Волкова, проф. М.П.Денисенка. — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 960 с.
 2. Стадник В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / В.В. Стадник, М.А. Йохна. — Хмельницький: ХНУ, 2010. — 320 с.
 3. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. О.М. Ястремської, Г.В. Верещагіної. — X.: ВД «ІНЖЕК», 2010. — 340 с.
 4. Чухрай Н.І. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприє¬мства / Н.І. Чухрай. — Львів: Нац. ун-т «Львівська політехніка», 2010.
 5. Шершньова З.С. Стратегічне управління : підручник / З.С. Шершньова. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : КНЕУ, 2004. — 699 с.
 6. Чухрай Н., Патора Р. Товарна інноваційна політика: управління інноваціями на підприємстві / Чухрай Н., Патора Р. — К.: КОНДОР, 2006. — 398 с. — (Підручник).
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 балів)
 • Підсумковий контроль (50 балів)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Менеджмент інноваційної діяльності