Економіка інформаційної діяльності

Код модуля: 
ММП_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81, аудиторні години — 28 ( лекції — 14 год., практичні заняття — 14 год.), кредитів ЄКТС — 2,25.
Лектори: 
к. е. н., доцент Барвінська Є. С.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати сутність використовуваних на вітчизняних підприємствах систем та методів управління, планування, обліку кадрів, оплати праці, фінансового менеджменту; методи аналізу фінансового стану підприємства, ефективності використання трудових і фінансових ресурсів;
  • уміти проводити розрахунки за основними методиками визначення доходів, визначення ефективності капітальних вкладень, оцінки економічної ефективності виробництва; моделювати схеми розвитку підприємства в ринкових умовах; здійснювати оцінку ефективності діяльності підприємства тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит: Основи менеджменту.
Зміст навчального модуля: 
Економічна характеристика галузі зв’язку таі її роль в інформатизації суспільства. Сутність і значення управління. Типи підприємств зв’язку і їх класифікація. Економічна характеристика послуг зв’язку. Склад і структура кадрів. Сутність, принципи і джерела оплати праці. Сутність собівартості. Доходи зв’язку (виручка) і методика їх визначення.
Рекомендована література: 
  1. Кузьмін О.Є., Мельник О. Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту. Навчальний посібник. — Львів: НУ «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід», 2002. — 228 с.
  2. Демина Е. В. и др. Организация, планирование и управление предприятиями связи. — М.: Радио и связь, 1990. — 352 с.
  3. Пашкус Ю. В., Мисько О. Н. Введение в бизнес (практическое пособие для предпринимателей). — Л.: Северо-Запад, 1991. — 303 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (80%, диференційований залік): тестування (60%), усна відповідь (20%).
Мова навчання: 
українська