Економіка і управління підприємством (курсова робота)

Код модуля: 
ЕПМПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
60 год., 2 кредити ЄКТС.
Лектори: 
к.е.н., доц. Макар Оксана Павлівна
Результати навчання: 
Формування у студентів необхідної сукупності теоретичних та практичних знань з управління ринкової економіки на сучасному етапі її розвитку, виконувати економічні розрахунки, приймати управлінські рішення для ефективного господарювання на рівні підприємств.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Економічна теорія
 • Основи підприємництва
Зміст навчального модуля: 
Удосконалення стратегічного планування екологічної спрямованості розвитку підприємства. Економічні категорії, які використовуються при оцінці екологічних збитків виробництва, принципи регулювання забруднення середовища, критерії оцінки якості навколишнього середовища і методи її управління, механізм природоохоронної діяльності на Україні, види забруднення навколишнього середовища, основні екологічні закони, особливості державного регулювання природоохоронної діяльності, перспективні напрями розвитку суспільного виробництва з урахуванням стану якості навколишнього середовища, методи економічно обґрунтованого планування капітальних вкладів, пов’язаних з охороною навколишнього середовища та визначення соціально-економічної ефективності екологічних затрат.
Рекомендована література: 
 1. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 580 с.
 2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.; КНЕУ, 2000.
 3. Шваб Л. І. Економіка підприємства. К.: Каравела, 2007. — 584с.
 4. Бойчик І. М., Харів М. І. Економіка підприємств. — Л.: Сполом, 1998 . — 212с.
 5. Економіка підприємства / за ред. С. П. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.
 6. Харів П. С. Економіка підприємства: збірник зада і тестів: Навч. посіб. — 2-ге вид. стер. — К.: Знння,3006. — 301 с.
 7. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення, дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний. С.М. Клименко та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 248 с.
 8. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
 9. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни Економіка підприємств. — Х.: Консум, 1999.
 10. Цигилик І. І., Бибик Я. Р. Економіка підприємства ( опорний конспект у схемах, формулах і таблицях) : наук. вид. — Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
Самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 30 балів.
 • Контрольний захід захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська