Економіка і управління підприємством

Код модуля: 
ЕПМПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16, лабораторні заняття — 0)
Лектори: 
к.е.н., доц. Макар Оксана Павлівна
Результати навчання: 
 • знати предмет та об’єкт економіки підприємства, систему економічних показників, для ефективного здійснення господарської діяльності підприємств, особливості організаційних форм підприємств, правові основи діяльності підприємств.
 • уміти обчислювати основні економічні показники, розробляти бізнес-план підприємницької діяльності, досліджувати різноманітні фактори підприємницької діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Економічна теорія
 • Основи підприємництва
 • Менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Підприємство, як суб’єкт господарювання. Основи підприємницької діяльності. Структура та управління підприємством. Планування діяльності підприємства. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці. Капітал підприємства — основні засоби. Оборотний капітал підприємства. Інвестиційні ресурси. Інноваційна діяльність. Техніко-технологічна база і виробнича потужність підприємства. Організація виробництва і забезпечення якості продукції. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Розвиток підприємств сучасні моделі, трансформація та реструктуризація. Економічна безпека та антикризова діяльність.
Рекомендована література: 
 1. Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. — Житомир: ЖДТУ,2003. — 580 с.
 2. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. — К.; КНЕУ, 2000.
 3. Шваб Л. І. Економіка підприємства. — К.: Каравела, 2007. — 584 с.
 4. Бойчик І. М., Харів М. І. Економіка підприємств. — Л.: Сполом, 1998 . — 212с.
 5. Економіка підприємства / за ред. С. П. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.
 6. Харів П. С. Економіка підприємства: збірник зада і тестів: Навч. посіб. — 2-ге вид. стер. — К.: Знння,3006. — 301 с.
 7. Економіка підприємства: Навч.-метод, посібник для самостійного вивчення, дисципліни / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний. С.М. Клименко та ін. — К.: КНЕУ, 2000. — 248 с.
 8. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.
 9. Шапілова Н.В. Збірник задач і ділових ігор з дисципліни Економіка підприємств. — Х.: Консум, 1999.
 10. Цигилик І. І., Бибик Я. Р. Економіка підприємства ( опорний конспект у схемах, формулах і таблицях): наук. вид. — Івано-Франківськ: ІМЕ, 2002. — 104 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Підсумковий контроль № 1 (30%), усне опитування (15%)
 • Підсумковий контроль № 2 (40%), усне опитування (15%)
Мова навчання: 
українська