Економіка і управління електростачанням підприємства

Код модуля: 
МЛ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 год. (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції −16, практичні — 16)
Лектори: 
 • кандидат економічних наук, доцент Антоненко О.М.,
 • практичні заняття проводить кандидат економічних наук, асистент Наконечна Т.В.
Результати навчання: 
знати:
 • основні принципи і положення ефективного використання енергетичних ресурсів в народному господарстві. На цій основі набуття наукових підходів до практичної діяльності з цієї проблеми в енергетичному господарстві промислових підприємств і на підприємствах електроенергетичної галузі.
вміти:
 • планувати норми витрат енергії та палива на виробництво продукції, планувати оптимальні режими роботи енергетичних агрегатів енергогосподарств промислових підприємств і енергетичних підприємств, розраховувати паливно-енергетичні баланси енергоагрегатів, цехів, підприємств, техніко-економічні показники роботи енергообладнання;
 • вміти розраховувати економічну ефективність впровадження енергоощадних технологій і обладнання, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;
 • вміти використовувані методи розроблення енергобалансів, прогнозування і планування енергоспоживання, планування організаційно-технічних заходів з економії енергоресурсів, а також матеріального стимулювання ефективного використання ПЕР.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • підприємництво та менеджмент,
 • економіка і управління підприємством.
Зміст навчального модуля: 
 • Управління енергетичним господарством країни та промислового підприємства
 • Структура електроенергетичної галузі, основні суб’єкти ринку. Типова структура енергопостачальної компанії та енергогенеруючої компанії. Основні завдання та пріоритети органів управління енергетичним господарством. Інфраструктура виробничого процесу на промисловому підприємстві, технічне обслуговування виробничого процесу. Енергетичне господарство промислового підприємства.
 • Експлуатаційні та енергетичні властивості енергоустановок
 • Споживачі та приймачі електричної енергії, структура електроспоживання, класифікація приймачів електричної енергії та їх характеристики. Права, обов’язки та відповідальність енергопостачальників та споживачів енергії. Загальні світові пріоритети у структурної політиці енергетичного машинобудування. Структура енергетичного машинобудування в Україні. Основні фонди та енергетичне обладнання промислових підприємств. Методи обліку і оцінка основних виробничих фондів. Фізичне та моральне зношування. Методи нарахування амортизаційних відрахувань. Амортизація основних виробничих фондів.
 • Нормування розподілу енергоресурсів
 • Основні положення щодо нормування розподілу енергоресурсів. Суть нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві. Класифікація норм ПЕР. Склад норм питомих витрат ПЕР. Одиниці вимірювання норм питомих витрат. Методи розробки норм питомих витрат ПЕР. Основні принципи встановлення наскрізних норм питомих витрат ПЕР. Організація нормування питомих витрат ПЕР та контролю за виконанням встановлених норм.
 • Розроблення енергетичних балансів
 • Задачі складання енергетичних балансів. Види електробалансів. Вимоги побудови енергобалансів. Аналіз енергетичних балансів.
 • Управління енергопостачанням
 • Завдання законодавства про енергозбереження. Основні принципи державної політики енергозбереження. Об’єкти і суб’єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження. Державні програми енергозбереження. Управління у сфері енергозбереження. Економічний механізм енергозбереження. Стандартизація та нормування у сфері енергозбереження. Експертиза з енергозбереження. Контроль у сфері енергозбереження та відповідальність за порушення законодавства. Міжнародні відносини України у сфері енергозбереження.
Рекомендована література: 
 1. Чернухин А.А., Флаксерман Ю.Н. Экономика энергетики: Учебник для вузов. — 3-е изд., перераб. И доп. — М.: Энергия, 1980. — 344 с.
 2. Интеграция в энергетике и экономическая безопасность государства/Д.А. Андреев, В.А. Артемеко, М.В. Аршевская и др.; Под общ. ред. Г.К. Вороновского и И.В Недина. — К.: Знания Украины, 2005. — 552 с.
 3. Крикавський Є. Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат: Навч.посібник. — Львів: ДУ «ЛП», 1997. — 220 с.
 4. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мороз Л.А. Маркетинг енергозабезпечення: Монографія. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2001. — 196 с.
 5. Маліновський А.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та електропостачання: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2007. — 380 с.
 6. Сегеда М.С. Електричні мережі та системи: Підручник. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2007. — 488 с.
 7. Піріашвілі Б.З., Чиркін Б.П., Чукаєва І.К. Перспективний паливно-енергетичний баланс- основа формування Енергетичної стратегії України до 2030 р.: Монографія. — К.: Наукова думка, 2002. — 216 с.
 8. Люльчак З.С., Хтей Н.І. Конспект лекцій з курсу «Економіка та управління підприємством» для студентів енергетичних спеціальностей. — Львів, 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): розв’язування задач, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%,): семестровий контроль (100% диференційований залік)
Мова навчання: 
українська