Економіка і організація виробництва

Код модуля: 
OA_6021_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЕCTS — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, практичні — 32)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Патрікі Наталія Павлівна,
 • к.е.н., доц. Гринів Тетяна Теодозіївна
Результати навчання: 
 • засвоїти: теоретичні основи економіки та організації виробничого процесу на підприємстві;
 • уміти: застосовувати набуті знання у практиці виробничої діяльності підприємств машинобудівного комплексу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи економічної теорії
кореквізити:
 • Економіка і управління підприємством
Зміст навчального модуля: 
Підприємство в сучасній системі господарювання. Організація виробничого процесу на підприємстві. Методи організації виробництва. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства. Ресурси підприємства та їх класифікація. Основні фонди та виробнича потужність підприємства. Нематеріальні ресурси підприємства. Оборотні засоби підприємства. Виробництво та реалізація продукції. Якість та конкурентоспроможність продукції. Персонал підприємства та продуктивність праці. Оплата праці на підприємствах. Формування витрат підприємств. Ціноутворення на підприємствах. Інвестиційна діяльність підприємства. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства. Оподаткування підприємств. Фінансова санація та банкрутство підприємств.
Рекомендована література: 
 1. Економіка виробничого підприємства: Навч. Посібник / За ред. И.М. Петровича. 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2007.
 2. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 528 с.
 3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. — К.: Скарби, 2002.
 4. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. — К.: Каравелла 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %): усне опитування та розв’язування задач.
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): модульний і семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська