Економіка електроенергетичного підприємства (Курсова робота)

Код модуля: 
МЛ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 45 (кредитів ЄКТС — 1,5)
Лектори: 
к.е.н., доцент Антоненко Олександр Михайлович
Результати навчання: 
 • закріпити знання з ефективного управління електроенергетичним підприємством, основні фінансово-економічні показники діяльності електроенергетичного підприємства;
 • отримати навички застосування методів економічного аналізу і фінансової оцінки діяльності електроенергетичного підприємства;
 • вміти: проводити планування основного виробництва, праці і заробітної плати та витрат на технічне обслуговування електромереж; розраховувати прибуток підприємства електроенергетики
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: —
 • кореквізити: Економіка та управління електроенергетичним підприємством
Зміст навчального модуля: 
Пояснювальна записка: Характеристика району електромереж. Організація і планування оперативно-технічного обслуговування та ремонту електромереж. Планування основного виробництва. Планування праці і заробітної плати. Планування витрат на технічне обслуговування електричних мереж. Розрахунок фінансово-економічних показників діяльності електроенергетичного підприємства. Висновки.
Рекомендована література: 
 1. Крикавський Є.В., Косар Н.С., Мороз Л.А. Маркетинг енергозабезпечення: Монографія. — Львів, НУ(ЛП), 2001. — 196 с.
 2. МаліновськийА.А., Хохулін Б.К. Основи електроенергетики та електропостачання: Підручник: — Львів НУ(ЛП)2007. — 380 с.
 3. Люльчак З.С., Хтей Н.І. Конспект лекцій з курсу «Економіка та управління підприємством» для студентів енергетичних спеціальностей. — Львів НУ «ЛП», 2008.
 4. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників / Виробництво та розподілення електроенергії (Вим. 62). — Міністерство палива та енергетики України. — 16 березня 2001. — 235 с.
 5. Закон України Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 51, ст. 714.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК) у формі захисту студентом курсової роботи:
 • поточний контроль — 50%, у тому числі оцінювання під час консультацій самостійності та обгрунтованості прийнятих вирішень — 20%, якість виконання та оформлення пояснювальної записки — 30%;
 • заліковий контроль — 50%
Мова навчання: 
українська