Економіка будівництва та експлуатації автомобільних доріг та аеродромів

Код модуля: 
АШ_6028_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год.: лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Шевчук Г. Я.
Результати навчання: 
Формування необхідних знань з порядком складання та ведення кошторисної документації при будівництві і експлуатації об’єктів дорожнього господарства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, дистанційне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Економічна теорія»,
  • «Технологія будівельного виробництва».
Зміст навчального модуля: 
Автомобільний дорожній комплекс і основні напрямки його вдосконалення. Виробнича діяльність в дорожньому господарстві та її організаційні форми. Економічні основи проектування в дорожньому будівництві. Ціноутворення і кошторисна справа в дорожньому господарстві. Собівартість, прибуток і рентабельність в дорожньому будівництві. Фінансування і кредитування дорожнього господарства.
Рекомендована література: 
  1. Державні будівельні норми України. ДБН Д. 1.1-1-2000. Правила визначення вартості будівництва.
  2. Крайник О. П., Барвінська Є. С. Економіка підприємства. — Львів «Інтелект — Захід», 2005. — 296 с.
  3. Рогожин П. Економіка будівельних організацій. К. 2001. — 448 с.
  4. Авсеенко А. А., Гарманов Е. Н и др. Экономика дорожного хозяйства. М.: Транспорт, 1990. — 247 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольні заходи — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — екзамен.
Мова навчання: 
українська