Економіка будівництва

Код модуля: 
ЕПІ_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторні години — 64, (лекції — 32, практичні заняття — 32), самостійна робота — 56.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мельник Володимир Мирославович
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:Особливості організації будівництва, її основні форми. Напрямки, суть, структуру капітальних вкладень. Економічні основи визначення ефективності при плануванні капітальних вкладень та здійсненні будівельномонтажних робіт і прийнятті проектних рішень. Визначення вартості та особливості ціноутворення на будівельну продукцію в сучасних ринкових умовах. Основи і особливості економічного аналізу господарської діяльності будівельно-монтажних організацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізит: основи економіки.
  • Кореквізит: основи менеджменту.
Зміст навчального модуля: 
Суб’єкти і об’єкти будівництва, державна система контролю і регулювання будівництва, система економічних норм і нормативів. Суть капітальних вкладень їх структура. Методи визначення економічної ефективності капітальних вкладень, загальної, порівняльної, введення нової техніки, та застосування нових матеріалів, врахування фактору часу при визначенні економічної ефективності. Основні фонди та оборотні кошти будівельно-монтажних організацій. Класифікація і структура основних фондів, їх оцінка, знос і амортизація. Склад і джерела формування оборотних коштів, ефективність використання. Поняття собівартості будівельно-монтажних робіт, прибуток та рентабельність будівельного виробництва Поняття кошторисної вартості будівництва, її структура. Нормативна документація для визначення кошторисної вартості. Структура інвесторської кошторисної документації. Об’єктні, локальні, зведені кошториси, кошторисні розрахунки, ресурсні кошториси, порядок їх розрахунку. Послідовність визначення ціни будівельної продукції.
Рекомендована література: 
  1. Державні будівельні норми України. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-12000 Держкомітет україни у справах містобудування і архітектури. Зі змінами і доповненнями.)
  2. Рогожин П. С., Гойко А. Ф. Економіка будівельних організацій., К.: Видавничий дім «Скарби», 2007. — 448 с.
  3. Економіка підприємства : Підручник/ За заг. ред. С. Ф. Покропивного. — Вид. 2-ге перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.
  4. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Мельник Р. О. Облік в будівництві. Підручник. — Тернопіль: Економічна думка, 2006. — 608 с.
  5. Економіка будівництва: С. І. Плотницька. Харків. ХНАМГ — 2008.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Мова навчання: 
українська