Економічні механізми трансформацій бізнесу

Код модуля: 
ЕПІ_8007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 90 (кредитів ЄКТС — 6), аудиторні години — 42 (лекції — 28, практичні заняття — 14), самостійна робота — 48.
Лектори: 
ст. викл. Кравець Анна Володимирівна
Результати навчання: 
знати:
 • теоретико-методологічну базу управління трансформаціями бізнесу;
 • організаційні принципи та механізми упровадження трансформацій;
 • види та форми трансформацій;
 • нормативно-правову базу регулювання трансформаційних процесів у бізнесі;
 • методологічні засади оцінювання затрат і результатів трансформацій;
 • чинники підвищення результативності та ефективності трансформацій;
 • особливості економічних механізмів та інструментарію забезпечення ефективних трансформацій;
 • досвід та перспективи розвитку трансформаційних процесів у бізнесі.
вміти:
 • обґрунтовувати економічну доцільність трансформацій бізнесу;
 • здійснювати обґрунтований вибір стратегічного напрямку трансформації залежно від стадії життєвого циклу галузі, ринку, підприємства;
 • прогнозувати фінансово-економічні результати трансформаційних процесів; розробляти моделі фінансово збалансованого розвитку підприємства;
 • здійснювати вибір оптимального варіанту трансформації бізнесу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • економіка підприємства,
 • інформаційні системи,
 • економіка проектів;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Мета і завдання курсу. Теоретико-методологічні засади управління процесами трансформації бізнесу. Моделі, стратегії та результати трансформацій бізнесу. Економічні механізми інтеграційних та дезінтеграційних трансформацій бізнесу. Економічні засади реструктуризації бізнесу. Економічні засади реінжинірингу бізнесу. Реорганізація підприємств у процесі трансформацій бізнесу. Управління економічним розвитком бізнесу. Економічні засади розвитку транснаціонального бізнесу. Вітчизняний та міжнародний досвід ефективних трансформацій бізнесу. Перспективи розвитку трансформаційних процесів.
Рекомендована література: 
 1. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління від теорії до практичного впровадження. — Харків: ХНАМГ. 2006. — 380 с.
 2. Пашин С.Т. Функционирование транснациональных компаний: организационно-экономическое обеспечение. — М.: Экономика, 2002. — 348 с.
 3. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость: Пер. с англ. — М.: Олимп-Бизнес, 2006. — 710 с.
 4. Портер М. Стратегія конкуренції: методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. — К.: Основи. 2001. — 329 с.
 5. Реинжиниринг бизнес-процессов / Под ред. Н.М. Абикеева. / Учебник. — М.: ЭКСМО, 2005. — 591 с.
 6. Реструктуризация предприятий и компаний. / Под ред. И.И. Мазура. / Учебник. — М.: Высшая школа, 2007. — 587 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (40%),
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська