Економічна психологія

Код модуля: 
ППСУ_6065_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 42 (лекції — 28, практ. — 14 ), сам. роб. — 48 год.
Лектори: 
асистент Медвідь Н.П.
Результати навчання: 
 • вміння пояснювати і прогнозувати економічну поведінку людей;
 • вміння застосовувати знання психологічних закономірностей у сфері господарської діяльності;
 • вміння використовувати отримані знання та рекомендації для регулювання власної економічної поведінки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
прореквізити:
 • основи економічної теорії
кореквізити:
 • соціальна психологія
Зміст навчального модуля: 
 • Теоретико-методологічні проблеми економічної психології.
 • Соціально-психологічні особливості суб’єктів економічних відносин.
 • Психологія підприємницької діяльності.
 • Психологія споживача.
Рекомендована література: 
 1. Бункина М.К. Экономика и психология / М.К. Бункина, В.А.Семенов. — М.: Дело и сервис, 1998.
 2. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы / А.Лебедев- Любимов. — Питер, 2004. — 368 с.
 3. Ложкін Г.В. Економічна психологія / Г.В.Ложкін, В.Л.Комаровська, Н.Ю.Воленюк : навч. посіб. — 3-тє вид., перероб. і доповн. — К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. — 464 с.
 4. Майерс Д. Социальная психология / Д.Майерс. — СПб.: Питер,1998. — 682 с.
 5. Экономическая психология / под ред. И.В.Андреевой. — СПб: Питер, 2000. — 512 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60%, залік).
Мова навчання: 
українська