Економічна експертиза

Код модуля: 
КПП_8022_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції- 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.х.н., асист. Гончар Н.Б.
Результати навчання: 
 • знати основні положення та поняття судово-економічної експертизи;
 • знати законодавство пов’язане з дослідження документів: бухгалтерського, податкового обліку та звітності, економічної діяльності підприємств і організацій та фінансово-кредитних операцій;
 • уміти використовувати методики проведення судово-економічних експертиз.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • криміналістика
Зміст навчального модуля: 
 • Основні теоретичні положення судово-економічної експертизи;
 • Предмет, методи та об’єкти економічної експертизи. Відмінність економічних експертиз від аудиторських перевірок і ревізій та їх подібність;
 • Експертне дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;
 • Експертне дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;
 • Експертне дослідження документів фінансово-кредитних операцій;
 • Узагальнення даних, отриманих в процесі дослідження та оформлення висновку економічної експертизи.
Рекомендована література: 
 1. Білуха М.Т. Судово-бухгалтерська експертиза / Микола Тимофійович Білуха. — К.: Воля, 2004. — 656 с.
 2. Цимбал М.Л. Проблемні питання судово-економічної експертизи. — Дніпропетровськ: ХНІСЕ, 2001. — 83 с.
 3. Савченко Л.І. Судово-бухгалтерська експертиза: опорний конспект лекцій / Лідія Іванівна Савченко. — К.: КНТЕУ, 2001. — 166 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська