Економічна діагностика

Код модуля: 
ЕПІ_8001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна к-ть годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4), аудиторні години — 56 (лекції — 28, практичні заняття — 28), самостійна робота — 64.
Лектори: 
доц. Мрихіна Олександра Борисівна
Результати навчання: 
 • знати: базові концепції економічної діагностики; принципи, методи та інструменти комплексного аналізу діяльності підприємства і оцінки бізнесу; елементи системи економічної діагностики та алгоритм її проведення; критерії та методи оцінки стратегічних позицій підприємства, його виробничого, управлінського потенціалу та фінансового стану.
 • вміти: виконувати оцінку галузі як системи господарства та конкурентного середовища; здійснювати стратегічне позиціювання та оцінку конкурентних переваг підприємства/організації, конкурентоспроможності продукції; проводити організаційно-управлінську діагностику, діагностику процесів управління, організаційної культури; оцінку якості трудового потенціалу та стану забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, ефективності використання основних фондів підприємства, забезпеченості та ефективності використання матеріальних ресурсів; оцінку стану та результатів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, оцінку доходів та витрат, собівартості, прибутку, фінансових результатів, грошових потоків, рентабельності підприємства, виробництва, продукції та ефективності використання капіталу, економічної безпеки підприємства; оцінку бізнесу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • планування діяльності підприємств,
 • економічний аналіз,
 • економіка підприємства;
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Предмет і завдання дисципліни. Діагностика конкурентного середовища підприємства. Оцінювання стратегічного протистояння підприємств — конкурентів. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. Діагностика майна і ринкова ціна підприємства. Управлінська діагностика. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. Фінансова діагностика. Діагностика економічної безпеки підприємства. Діагностика економічної культури підприємства.
Рекомендована література: 
 1. Аналіз господарської діяльності / Г.В. Савицька: Навч. посібник. — К.: Основи, 2004. — 368 с.
 2. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства / В.С.Рижков: Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2005. — 400 с.
 3. Економічна діагностика / Т.О. Загорна: Навч. посібник — К.: ЦНЛ, 2006. — 360 с.
 4. Економічна діагностика / Н.М. Євдокимова, А.В. Кірієнко: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2006. — 110 с.
 5. Програмний комплекс АUDIT EXPERT.
 6. Фінансовий аналіз / Г.Г. Старостенко: Навч. посібник. — К.: ЦНЛ, 2006. — 224 с.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%),
 • підсумковий контроль (70%).
Мова навчання: 
українська