Екологія

Код модуля: 
ПЕП_6020_СО1
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 30, аудиторні години — 16, (лекції — 8 год., лабораторні заняття — 8 год.), кількість кредитів ЄКТС — 1.
Лектори: 
к. т. н., доцент Захарко Я. М.
Результати навчання: 
 • Засвоєння студентами основних законів та закономірностей, понять і визначень екології як науки;
 • вивчення джерел і видів забруднень довкілля промисловими виробництвами;
 • способів боротьби з ними;
 • методів утилізації відходів;
 • прищепити майбутнім спеціалістам турботливе ставлення до довкілля.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Загальна хімія,
 • Правознавство.
Зміст навчального модуля: 
Соціальні аспекти екологічних проблем. Місце людини в біосфері. Екологічні фактори. Джерела антропогенного забруднення довкілля. Класифікація забруднень довкілля. Характеристика викидів в атмосферу, виробничих стічних вод та промислових твердих відходів. Характеристика методів очищення середовища від забруднення. Організація охорони навколишнього середовища і контроль за його станом. Нормативні вимоги до забруднень. Екологічна законодавча база.
Рекомендована література: 
 1. Запольський А. К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник /За ред. К. М. Ситника. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.: іл.
 2. Злобін Ю. А. Основи екології. К., В-во «Лібра», 1998, 248 с.
 3. Кучерявий В. П. Екологія. — Львів, :Світ. — 2000. — 499 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — лабораторні заняття (40 %).
 • Підсумковий контроль — залік (60 %).
Мова навчання: 
українська