Екологія людини

Код модуля: 
ЕОНС_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 ; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Дячок В.В.
Результати навчання: 
студент повинен знати основні фактори середовища, які чинять негативний вплив на організм людини та наступну їх трансформацію з перетворенням в більше чи менше патологічні наслідки; вміти провести необхідні розрахунки з визначення орієнтовних гранично-допустимих концентрацій (ГДК) ксенобіотиків на основі теоретичних даних та обгрунтувати одержані ГДК на піддослідних тваринах
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
хімія органічна та неорганічна, біохімія, мікробіологія, біологія
Зміст навчального модуля: 
Предмет дослідження, основні завдання, поняття та концепції екології людини як науки, поняття про феномен людини, середовище існування людини, популяційна та демографічна характеристика людства, вплив на людину природних екологічних факторів, вплив на людину антропогенних (техногенних та соціальних) екологічних факторів, вплив людини на природне екологічне середовище.
Рекомендована література: 
  1. М.С. Гончаренко, Ю.Д.Бойчук. Екологія людини. К.: Університетська книга, 2005.- 392 с.
  2. Е.Г.Гончарук. Загальна гігієна .К.: Вища школа,1995. — 405 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (35%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (65%) — екзамен
Мова навчання: 
українська