Екологія Карпат

Код модуля: 
ЕОНС_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
ст. викладач Сабадаш В.В.
Результати навчання: 
знання екологічних проблем Карпатського регіону з метою підготовки студентів-екологів у питаннях відтворення та збереження лісових насаджень, охорони і захисту лісу, забезпечення раціонального використання природних ресурсів; орієнтування в екологічних проблемах сучасності та сприяння вжиттю заходів з метою цілеспрямованого покращення стану Карпат
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
геологія з основами геоморфології
Зміст навчального модуля: 
Передумови формування унікального біогеоценотичного комплексу Карпатського регіону. Заповідні території Карпатського регіону. Карпатський Біосферний заповідник. Трилатеральний біосферний заповідник «Східні Карпати». Парки і заказники. Функції біогеоценотичного покриву як компонента біосфери. Основні риси та причини антропогенної регресії біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні. Лісовий біоі еоценотичний комплекс верхів'я Прута. Шляхи поліпшення структурно-функціональної організації та ефективного використання біогеопокриву в регіоні. Перспективи оптимізації довкілля та управління екологічними процесами в регіоні.
Рекомендована література: 
  1. Голубець М.А. Антропогенні зміни біогеоценотичного покриву в Карпатському регіоні. Київ.-Наукова думка.-1994.-163с.
  2. Стойко СМ. Флора і рослинність Карпатського заповідника.-Київ.-Наукова думка.-1982.-219с.
  3. Собко В.Г. Карпатські сторінки Червоної книги України.-Київ.-2002.-279с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська