Екологія гірничо-видобувної промисловості

Код модуля: 
ЕОНС_6104_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 60; в т.ч. лекції — 28 год., практичні заняття — 28 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
к.т.н., доц. Дерейко Х.О.
Результати навчання: 
формування сучасного уявлення про екологічні наслідки гірничо-видобувної діяльності людини, стан порушених територій та шляхи вирішення екологічних проблем гірничо-видобувної галузі, набуття студентами інженерних навичок розв’язку екологічних проблем залізорудних, нафтових та газових родовищ
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • грунтознавство,
  • ландшафтна екологія,
  • геологія з основами морфології,
  • основи промислової екології
Зміст навчального модуля: 
Екологічні характеристики сучасних гірничо-видобувних виробництв. Екологія гірничих робіт в Україні. Вивчення стану порушених територій та можливість їх рекультивації. Експлуатація залізорудних родовищ. Пошуки, розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Екологічно виправдані шляхи ведення гірничих робіт. Заходи для стабілізації екологічного стану регіонів гірничо-видобувних підприємств та подальшого розв’язання екологічних проблем галузі.
Рекомендована література: 
  1. Охорона ґрунтів: Підручник / М.К. Шикула, О.Ф. Гнатенко, Л.Р. Петренко, М.В. Капштик. — 2-ге вид., випр. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. — 398 с.;
  2. Торочешников Н.С., Родионов А.И., Кельцев Н.В. Техника защиты окружающей среды. — М.: Химия, 1981. — 368 с.;
  3. Экологическая геология Украины. Справочное пособие, Киев, «Наукова думка», 1993.
  4. Інформаційний бюллетень про стан екологічного середовища України за 1992 — 1993 роки. Київ — 1994 р., випуск 13.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (35 %) — практичні заняття, усне опитування
  • Підсумковий контроль (65%) — іспит
Мова навчання: 
українська