Екологія

Код модуля: 
ЕОНС_6104_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1
Лектори: 
 • к.т.н, доц. Ільків І.М.,
 • к.т.н, доц. Захарко Я.М.,
 • к.т.н, доц. Одноріг З.С.,
 • к.т.н, доц. Березюк Д.О.,
 • к.т.н, ст. викл. Сабадаш В.В.,
 • к.т.н, доц. Попович О.Р.,
 • к.т.н, доц. Мартиняк О.В.,
 • к.т.н, доц. Жук Л.В.,
 • к.т.н, ст..викл. Гуглич С.І.,
 • к.т.н, доц. Ятчишин Ю.Й.,
 • асис. Ріпак Н.С., к.т.н,
 • асист. Люта О.В.,
 • асист. Чайка О.Г.
Результати навчання: 
Засвоєння студентами основних законів та закономірностей, понять і визначень екології як науки, придбання навиків вирішення інженерних проблем збереження, захисту та поліпшення довкілля, прищеплення майбутнім спеціалістам турботливого ставлення до навколишнього середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, загальна і неорганічна хімія, органічна хімія
Зміст навчального модуля: 
Основні екологічні проблеми сучасності. Біосфера. Екосистеми. Популяції. Джерела забруднення довкілля відходами виробництва. Методи боротьби зі забрудненнями та методи очищення. Боротьба з шумом та вібрацією. Утилізація твердих відходів.
Рекомендована література: 
 1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. — К., В-во «Лібра», 1998. — 248 с.
 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1997. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська