Екологія

Код модуля: 
ЕОНС_6104_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 30; аудиторних — 16 год., в т. ч. лекції — 8 год., лабораторні заняття — 8 год., кількість кредитів ЄКТС — 1.
Лектори: 
 • к. т. н, доцент Ільків І. М.,
 • к. т. н, доцент Захарко Я. М.,
 • к. т. н, доцент Одноріг З. С.,
 • к. т. н, доцент Березюк Д. О.,
 • к. т. н, ст. викладач Сабадаш В. В.,
 • к. т. н, доцент Попович О. Р.,
 • к. т. н, доцент Мартиняк О. В.,
 • к. т. н, доцент Жук Л. В.,
 • к. т. н, ст. викладач Гуглич С. І.,
 • к. т. н, доцент Ятчишин Ю. Й.,
 • асистент Ріпак Н. С.,
 • к. т. н, асистент Люта О. В.,
 • асистент Чайка О. Г.
Результати навчання: 
Засвоєння студентами основних законів та закономірностей, понять і визначень екології як науки, придбання навиків вирішення інженерних проблем збереження, захисту та поліпшення довкілля, прищеплення майбутнім спеціалістам турботливого ставлення до навколишнього середовища
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізика,
 • Загальна і неорганічна хімія,
 • Органічна хімія.
Зміст навчального модуля: 
Основні екологічні проблеми сучасності. Біосфера. Екосистеми. Популяції. Джерела забруднення довкілля відходами виробництва. Методи боротьби зі забрудненнями та методи очищення. Боротьба з шумом та вібрацією. Утилізація твердих відходів.
Рекомендована література: 
 1. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник / За ред. К.М.Ситника. — К.: Вища шк., 2001. — 358 с.
 2. Злобін Ю.А. Основи екології. — К., В-во «Лібра», 1998. — 248 с.
 3. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1997. — 160 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська