Екологічний моніторинг середовища та стратегія раціонального природокористування

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
90 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к.с.-г.н., Ковальчук О.З.
Результати навчання: 
формування системи знань про систему моніторингу навколишнього природного середовища як складової частини структури системи управління природокористуванням та охорони навколишнього природного середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи промислової екології;
 • Хімія з основами біогеохімії;
 • Фізико-хімічні методи аналізу;
 • Загальна екологія і неоекологія;
 • Моніторинг довкілля;
 • Метеорологія та кліматологія;
 • Екологія людини;
 • Ґрунтознавство;
 • Гідрологія;
 • Оцінка екологічного ризику;
 • Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • Геоінформаційні технології.
Зміст навчального модуля: 
Моніторинг довкілля як галузь екологічної науки і природоохоронної діяльності; Рівні і види моніторингу довкілля; Моніторинг атмосферного повітря; Моніторинг поверхневих вод; Моніторинг Світового океану; Моніторинг стану ґрунтів; Радіоактивне забруднення природного середовища і його моніторинг; Моніторинг довкілля на основі спостережень за біологічними об’єктами; Моніторинг природного довкілля Львівщини.
Рекомендована література: 
 1. Клименко М.О., Прищепа А.М.. Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. — К.: ВЦ «Академія», 2006.
 2. Зубик С.В. Моніторинг навколишнього середовища. — Івано-Франківськ: ІМЕ «Галицька Академія», 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів, індивідуальна контрольна робота — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: екзамен.
Мова навчання: 
українська