Екологічний менеджмент

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 4
Лектори: 
асист. Шибанова А.М.
Результати навчання: 
 • Знати систему екологічного менеджменту; міжнародні стандарти серії ICO 14000, організаційну структуру для впровадження системи екологічного аналізу, порядок проведення попереднього екологічного аналізу, законодавчі та інші вимоги, які необхідно враховувати при складанні екологічної політики, стандартні системи екоменеджменту, методологію їх створення та підтримки.
 • Вміти розробляти екологічну політику підприємства, визначати екологічні фактори, розробляти плани екологічної діяльності, оцінювати потребу виробництва в матеріальних і енергетичних ресурсах для сталого функціонування виробництва, проводити аудит систем екологічного менеджменту, оцінити перспективи розвитку та необхідність новітніх технологій і природоохоронних процесів для обґрунтування вибору модернізації основного технологічного процесу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • економіка природокористування,
 • екологічне право,
 • екологічний аудит,
 • управління проектами в екології.
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення про системи екологічного менеджменту. Стандарти систем екологічного менеджменту. Екологічний менеджмент на підприємстві. Екологічний маркетинг. Законодавчо-регулююча база систем екологічного менеджменту. Планування екологічної політики,структура,контроль та її удосконалення. Програма екологічного менеджменту. Екологічний моніторинг та оцінка менеджменту. Екологічна декларація. Реєстрація підприємств та сертифікація виробів. Позитивні та негативні риси систем екологічного менеджменту. Інтегровані та спрощені системи менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Семенова В.Ф., Михайлюк О.Л. Екологічний менеджмент. — К.: Знання, 2006.
 2. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. — К.: Академвидав. — 113 с.
 3. Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический менеджмент — СПб: Питер, 2003. — 544 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська