Екологічний контроль

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 80; в т.ч. лекції — 48 год.; лабораторні заняття — 32; кількість кредитів ECTS — 4,0
Лектори: 
ст. викладач Пашук А.В.
Результати навчання: 
Формування сучасного екологічного світогляду, усвідомлення необхідності позитивної екологічно спрямованої поведінки, надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних навичок оцінювання ризику екологічної небезпеки, планування та порядку проведення природоохоронних інспекторських перевірок для прийняття відповідних рішень і вжиття заходів щодо забезпечення екологічної безпеки територій і акваторій та ефективного природокористування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Екологічний аудит,
 • гідроекологія,
 • екологічні вимірювально-інформаційні технології.
Зміст навчального модуля: 
 • Становлення національного природоохоронного законодавства. Управління охороною довкілля. Державна стандартизація довкілля. Контроль захисту довкілля. Юридична відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. Адміністративна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.
 • Загальна класифікація методів захисту довкілля. Державна екологічна інспекція.
 • Структура, права та повноваження Державного управління екології та природних ресурсів. Інспекторські перевірки: загальна інформація. Інспекторські перевірки: оформлення матеріалів. Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища. Методологія визначення об’єктів навколишнього середовища. Методологія розрахунку розмірів шкоди за забруднення атмосферного повітря. Методологія розрахунку розмірів шкоди за забруднення та без дозвільне використання водних ресурсів. Методологія розрахунку розмірів шкоди внаслідок порушення земельного законодавства. Методологія розрахунку розмірів шкоди внаслідок порушення законодавства про охорону лісових ресурсів, тваринного і рослинного світу, надр.
Рекомендована література: 
 1. Баманов Є.І., Ісаєнко В.М., Криворотько В.М. Екологічна безпека та природоохоронне інспектування. — К.: НАУ, 2007. — 384 с.
 2. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Білявський Г.О. та ін. Екологічне управління. — К.: Либідь, 2004.
 3. Міронова Н.Г., Білецька Г.А. Екологічна стандартизація і сертифікація. — Львів: Новий Світ-2000, 2006.
 4. Зубик С.В. Техноекологія. Джерела забруднення і захист навколишнього середовища. — Львів: Оріяна-Нова, 2007.
 5. Семенова В.Ф., Михайлюк О.Л. Екологічний менеджмент. — К.: Знання, 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання лабораторних завдань.
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит.
Мова навчання: 
українська