Екологічний аудит

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ECTS — 5,0.
Лектори: 
 • проф. Погребенник В.Д.,
 • практичні — асистент Войціховська А.С.
Результати навчання: 
вивчення методологічних основ здійснення екологічного аудиту, міжнародних програм та державних стандартів щодо проведення екологічного аудиту та запровадження екологічного аудиту в Україні
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Екологічний контроль,
 • екологічний менеджмент.
Зміст навчального модуля: 
Екологічний аудит як навчальна дисципліна та сфера практичної діяльності. Критерії екологічного аудиту. Мета і основні завдання екологічного аудиту. Форми та практика екологічного аудиту. Права і обов’язки замовника та виконавця екологічного аудиту. Порядок проведення екоаудиту і організація еколого-аудиторської діяльності. Екологічний аудит у сучасній економіці України. Аудит мінімізації відходів відходів виробництва. Аудит токсичних речовин. Система екологічного аудиту в Європейському Союзі. Стандарт аудиторського звіту Європейського банку реконструкції та розвитку. Європейський регламент з екологічного управління і аудиту. Місцеві програми екологічного аудиту. Приклад екологічного аудиту підприємства Львівської області. Обсяг та межі екологічного аудиту. Екологічне ліцензування, сертифікація та екологічне страхування.
Рекомендована література: 
 1. Погребенник В.Д., ВойціховськаА.С. Екологічний аудит. Конспект лекцій. Рукопис. — 2012.
 2. Чернякова О.А. Екологічний аудит. Конспект лекцій. — Одеса: ТЕС, 2012. — 138 с.
 3. Екологічний менеджмент і аудит. Навч. посібник / Під ред.. Рижкова С.С. — К.: Вид. дім «Професіонал», 2009.
 4. Бобровський А.Л. Екологічний менеджмент: Підручник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2009. — 586 с.
 5. ДСТУ ISO 14012-97. Настанови, щодо здійснення екологічного аудиту.
 6. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — звіти з практичних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська