Екологічні вимірювальні технології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 24 год., практичні заняття — 12 год.; кількість кредитів ECTS — 3,0
Лектори: 
проф. Погребенник В.Д.
Результати навчання: 
Формування системи знань про методи, техніку та інструментарій вимірювально-інформаційних технологій в екології та на надання студентам знань та практичних навичок для роботи з екологічними вимірювально-інформаційними технологіями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Екологічний контроль.
Зміст навчального модуля: 
Об’єкти, параметри та вимоги до засобів моніторингу середовищ. Методи визначення параметрів середовищ. Вимірювально-інформаційні системи для екологічного моніторингу. Відбір інформації про інтегральні параметри середовищ. Інформаційна модель акустичного зондування середовищ. Моделі вимірювальних сигналів і завад. Засади створення вимірювально-інформаційних систем оперативного моніторингу водного середовища та донних відкладів. Принципи побудови, структура та оптимізація параметрів ВІС. Діагностика водних розчинів з допомогою нелінійних акустичних ефектів. Акустичний метод розпізнавання донних відкладів. Вимірювально-інформаційні системи оперативного визначення параметрів водного середовища і донних відкладів та регіонального екологічного моніторингу.
Рекомендована література: 
  1. Погребенник В.Д. Екологічні вимірювально-інформаційні технології. Конспект лекцій. Рукопис. — 2012.
  2. Погребенник В.Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів. Монографія. — Львів: СПОЛОМ, 2011.
  3. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. — Львів: Новий світ. 2004.
  4. Гришин В.Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности. — К.: Форум, 2005.
  5. Каркульовський В.І. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій. — Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2007.
  6. Згуровський М.З., Коваленко І.І. Вступ до комп’ютерних інформаційних технологій. — К: В-во Європейського ун-ту, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з практичних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська