Екологічні нанотехнології

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ECTS — 3,0
Лектори: 
асистент Політило Р.В.
Результати навчання: 
Ознайомити студентів з базовими поняттями нанотехнологій в екології, здійснити підготовку студентів до самостійної роботи, прийняття кваліфікованих рішень по впровадженню нанотехнологій у різних галузях науки й техніки, застосування наноматеріалів в різних галузях (фізика, хімія, матеріалознавство, електроніка, інформаційні технології, біологія та ін.), особливості введення та трансформації енергії, перспективні напрямки розвитку нанотехнологій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Інноваційні технології в екології
Зміст навчального модуля: 
Основи нанохімії. Методи одержання та дослідження наноматеріалів. Теоретичні основи нанохімії. Нуль-, одно, дво- та тривимірні наносистеми. Метод псевдопотенціалів. Теоретичні основи ТЕМ, СТЕМ, АСМ ультрамікроскопія. Спектроскопія нанохімії (продовження) поглинання і розсіювання, фото- люмінесценція, ДТА. Рентгенівська спектроскопія. Фізична та хімічна стратегії синтезу. Фізичні методи одержання наночастинок. Стабільність наночастинок. Теорія ДЛФО. Фактори стійкості дисперсних систем. Агрегація наночастинок. Розмір-селективне осадження. Основні класи наночастинок. Квантові точки. Одержання металічних та напівпровідникових наночастинок. Перспективи застосування. Одновимірні наноструктури. Елементи нанотехнології. Фазовий трансфер наночастинок.
Рекомендована література: 
  1. Р.А. Андриевский, А.В. Рагуля. Наноструктурные материалы. — М.: Академия, 2005.
  2. Ч. Пул, Ф. Оуэнс. Нанотехнологии. — М.: Техносфера, 2004.
  3. Волков С.В., Ковальчук Є.П., Оченко В.М., Решетняк О.В. Нанохімія, наносистемы, наноматеріали. — Київ: Наук Думка, 2008. — 423 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання практичних завдань,
  • Контрольна робота за результатами виконання індивідуального завдання (70%) — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська