Екологічні аспекти та технології переробки відходів харчових та косметичних виробництв

Код модуля: 
ОХ
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 48 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 5.
Лектори: 
доц. Васильєв В.П.
Результати навчання: 
 • Метою викладення дисципліни є ознайомлення студентів з основними типами твердих, рідких та газоподібних відходів найбільш багатотоннажних харчових та косметичних виробництв та з технологіями їх переробки.
 • Завдання вивчення дисципліни полягає у виробленні у студентів розуміння необхідності створення, впровадження та використання комплексних технологій глибокої переробки харчової та косметичної сировини з малою кількістю відходів, що дозволить підвищити ефективність виробництва та зменшити негативний вплив його на оточуюче середовище.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технологія харчових виробництв
 • Хімія та технологія косметичних засобів
Зміст навчального модуля: 
 • Екологічна ситуація у сучасному світі
 • Екологічна ситуація у світі
 • Екологічна ситуація на Україні
 • Екологічна ситуація у Львівській області
 • Екологічні проблеми харчової промисловості
 • Техногенний вплив підприємств харчової промисловості на довкілля
 • Забруднення водних ресурсів
 • Викиди в атмосферу
 • Забруднення ґрунту
 • Принципи створення маловідходних технологічних процесів
 • Основні типи відходів та технології їх переробки в галузях харчової промисловості
 • Виробництво борошна та круп
 • Крохмально-патокова промисловість.
 • Виробництво рослинних олій
 • Молочна промисловість
 • Цукрова промисловість
 • М’ясна промисловість
 • Спиртова промисловість
 • Виробництво вина та коньяку
 • Виробництво пива
 • Консервна промисловість
 • Проблеми раціонального використання водних ресурсів
 • Вода в харчовій та косметичній промисловості
 • Основні типи очисних споруд
 • Екологічні проблеми косметичної промисловості та шляхи їх вирішення
Рекомендована література: 
 1. Запольский А.К., Українець А.І. Екологізація харчових виробництв: Підручник. — К.: Вища шк., 2005. — 423 с.
 2. Комаров В.И., Лебедев Е.И., Мануйлова Т.А. Экологические проблемы в пищевой промышленности и пути их решения. — М.: Пищепромиздат, 2003. — 120 с.
 3. Домарецький В.А., Остапчук М.В., Українець А.І. Технологія харчових продуктів: Підручник /За ред. д-ра техн. наук, проф. А.І.Українця. — К.: НУХТ, 2003. — 572 с.
 4. Технологии пищевых производств. /А.П.Нечаев, И.С.Шуб, О.М.Аношина и др.; Под. ред. А.П.Нечаева. — М.: Колос, 2008. — 768 с.
 5. Общая технология пищевых производств. / Н.И.Назаров, А.С.Гинсбург, С.М.Гинсбург, С.М.Гребенюк и др. / Под ред Н.И.Назарова. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 361 с.
 6. Основы технологии пищевых продуктов. / Под ред. Е.С.Дрбоглава. — М.: Пищевая промышленность, 1978. — 384 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%) — контрольна робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (50%) — залік.
Мова навчання: 
українська, англійська