Екологічні аспекти біосфери

Код модуля: 
ЕОНС_6031_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30; аудиторні години — 16; в т.ч. лекції — 8 год., практичні заняття — 8 год.; кількість кредитів ЄКТС — 1
Лектори: 
доц.. Захарко Я.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати екологічні проблеми біосфери та перспективи їх розвитку;
 • вміти виявляти джерела забруднення біосфери та всіляко сприяти створенню екологічно безпечних виробництв
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • хімія,
 • біологія,
 • географія,
 • безпека життєдіяльності
Зміст навчального модуля: 
Всесвіт і Земля. Походження життя, визначення біосфери, її компоненти. Взаємовідносини людини з біосферою, ноосфера. Забруднення біосфери, їх класифікація. Екологічне навантаження. Нормування та методи визначення властивостей забруднення. Екологічна безпека атмосфери, гідросфери та літосфери.
Рекомендована література: 
 1. Дячок В.В., Попович О.Р., Захарко Я.М. Основи екології. — Львів: Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ НУ «Львівська політехніка», 2008. — 131 с.
 2. За польський А.К., Салюк А.І. Основи екології. — Київ: Вища школа, 2001. — 358 с.
 3. Кучерявий В.П. Екологія. — Львів: Світ, 2000. — 499 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольна робота, усне опитування, реферат
 • Підсумковий контроль (60%) : диференційований залік
Мова навчання: 
українська