Екологічне право

Код модуля: 
ЕОНС_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Одноріг З.С.
Результати навчання: 
дати уявлення про еколого-правові норми України та принципи міжнародного екологічного права; вироблення студенту навиків до самостійного пошуку необхідних джерел права та критичного їх осмислення
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
екологічна експертиза, ландшафтна екологія, заповідна справа
Зміст навчального модуля: 
Історія розвитку екологічного права. Мета та завдання екологічного права. Предмет, принципи, система екологічного права. Джерела екологічного права. Класифікація нормативно-правових актів України. Положення про екологічні права та обов’язки громадян у Конституції України. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища». Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Міжнародний досвід у галузі правової охорони навколишнього природного середовища.
Рекомендована література: 
  1. Екологічне право України. Підручник для студентів юрид. вищих навч. закладів. / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В.Разметаєв — Харків: Право, 2001. — 480с.
  2. Нормативно-правові акти України.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська