Екологічна статистика

Код модуля: 
БПД
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ECTS — 4,0
Лектори: 
доц. Чаповська Р.Б.
Результати навчання: 
 • формування системи знань про основи формування і перетворення статистичних даних в екології; методологічні основи обробки екологічної інформації; методи аналізу взаємозв’язків в екології;
 • надання студентам знань та практичних навичок статистичного аналіз екологічного стану навколишнього середовища; аналізу тенденцій і закономірностей динаміки в екології, статистичний аналіз екологічності виробництва.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Бази даних в екології,
 • екологічний контроль.
Зміст навчального модуля: 
Предмет, об’єкт і завдання курсу екологічної статистики. Види статистичних даних та узагальнюючі статистичні показники. Інформаційне та програмне забезпечення еколого-статистичних досліджень. Методи узагальнення екологічної інформації. Формування бази статистичних даних в екології. Зведення і первинне оброблення статистичних даних. Статистична оцінка екологічного стану довкілля і закономірностей його розподілу Статистичне групування в екології. Дисперсійний аналіз в екології. Кореляційний аналіз зв’язків в екології. Кореляційний аналіз зв’язків в екології. Індексний метод в екології. Статистика природних та екологічних чинників. Система екологічних показників. Статистика екологічних показників. Статистика екології об’єктів природного середовища. Статистична оцінка техногенних впливів. Статистичний аналіз екологічності виробництва.
Рекомендована література: 
 1. Тарасова В.В. Екологічна статистика. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 392 с.
 2. Еріна А.М. Статистичне моделювання і прогнозування. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.
 3. Фещур Р.В., Барвінський А.Ф., Кічор В.П. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навч.посібн. — Львів: Інтелект — Захід, 2008. — 576 с
 4. Білущак Г.І., .Бобик І.О., Ватаманюк О.З., Вовк М.І. Теорія ймовірностей і математична статистика. Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. — 207 с.
 5. Михайлевская Т.В,Ісаєнко В.М,Гроза В.А. Основи статистичного обліку і банки інформації в екології. НАУ-друк, 2009// Електронний ресурс.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%) — усне опитування, виконання практичних завдань,
 • Підсумковий контроль (70%) — іспит
Мова навчання: 
українська