Екологічна біотехнологія

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні роботи — 16. 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к.т.н., доц. Попович О.Р.
Результати навчання: 
формування у майбутніх фахівців знань із новітніх технологій очищення промислових та побутових вод, переробки відходів із застосуванням біологічних систем. Вміння розрахувати та вибрати обладнання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • біологія;
 • екологія людини;
 • ґрунтознавство;
 • гідрологія;
 • оцінка екологічного ризику;
 • техноекологія;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія; екологічна експертиза; основи промислової екології.
Зміст навчального модуля: 
Завдання біотехнології на сучасному етапі. Підготовка біооб’єктів, метода зберігання. Характеристика біотехнологічних процесів, умови проведення процесу. Біокаталітичні системи. Принцип дії та конструкції біореакторів. Біотехнологічні методи очищення промислових вод і МПВ. Закон України «Про екологічну експертизу», «Про екологічну мережу України».
Рекомендована література: 
 1. Екологічне право України. Підручник для студентів юрид. вищих навч. закладів. / В.К.Попов, А.П.Гетьман, С.В.Разметаєв — Харків: Право, 2001. — 480 с.
 2. Екологічна біотехнологія, част.1,част.2 Підручник для студ. Вищих навч закл. О.В. Швед, В.П.Новіков — Львів, 2011.
 3. Біотехнологія. Посібник для судент техн. спец. Бєлов С.В. 1991. — Київ.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні і практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 15 балів, лабораторні роботи — 25 балів.
 • Підсумковий контроль: екзамен.
Мова навчання: 
українська