Екологічна безпека автомобільного транспорту

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С06
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість год. — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекцій — 32, лаб. робіт — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Качмар Роман Ярославович
Результати навчання: 
  • Знати характеристику чинників забруднення автотранспортним комплексом природного довкілля, особливості нормування і визначення рівня викидів автомобілів та їх двигунів.
  • Вміти проводити заміри показників екологічної безпеки автомобіля, визначати викиди забруднюючих речовин в атмосферу автотранспортними потоками на магістралях.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні: Автомобільні двигуни; Експлуатаційні матеріали.
  • Супутні: Cилові агрегати.
Зміст навчального модуля: 
Характеристика чинників забруднення АТК природного довкілля. Визначення екологічної безпеки АТЗ. Шляхи покращення екологічних показників автомобілів. Визначення масових викидів шкідливих речовин автомобілів і соціально-економічних збитків, що наносяться довкіллю. Зменшення шкідливих викидів автомобілів їх нейтралізацією і уловлюванням. Зменшення забруднення довкілля використанням перспективних альтернативних палив.
Рекомендована література: 
  1. Гутаревич Ю. Ф. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун, Л. П. Мержиєвська — К.: Арістей, 2006. — 292 с.
  2. Осєтрін М. М. Екологічна оцінка перетинів міських магістралей у різних рівнях: Навчальний посібник / М. М. Осєтрін, Б. В. Солуха, Т. О. Шилова. — К.: КНУБА, 2010. — 108 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20 %): виконання і захист лабораторних робіт.
  • Підсумковий контроль (80 %, іспит).
Мова навчання: 
українська