Екологічна безпека

Код модуля: 
ЕОНС_6020_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 135; аудиторні години — 64; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.; практичні заняття — 32 год., курсова робота — 72 год., кількість кредитів ЄКТС — 4,5
Лектори: 
ст. викл. Гуглич С.І
Результати навчання: 
сучасні уявлення про шляхи та методи покращення еколого-техногенної безпеки, знання методологічних принципів системного підходу до проблем екології та її законів, правових основи екологічної безпеки України та впливу екологічної ситуації навколишнього середовища на стан здоров’я населення України
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, екологічне право, оцінка екологічного ризику
Зміст навчального модуля: 
Засвоєння студентами основних принципів екологічної безпеки для здійснення екологічно безпечних технологій. Навчити майбутніх спеціалістів приймати правильні рішення в процесі вибору існуючого обладнання та у випадку виконання проектних робіт для нового і реконструкції старого виробництва. Навчити студентів правильній експлуатації екологічно безпечного обладнання. Актуальні проблеми охорони навколишнього середовища в Україні та охорона навколишнього середовища в зарубіжних країнах.
Рекомендована література: 
  1. Романченко І.С., Сбітнєв А.І., Бутенко С.Г. Екологічна безпека: екологічний стан та методи його моніторингу: Навч. Посібник. — Київ — 2006. — 554 с.
  2. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України:Посібник — Київ — Видавництво ЕКМО — 2006. — 305 с.
  3. Шмандій В.М., Некос В.Ю. Екологічна безпека: Підручник — Харків — Кременчук — 2008. — 436 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська