Дизайн візуальних комунікацій

Код модуля: 
ДОА_6060_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС- 2) аудиторні години — 32
Лектори: 
ст.викл. Галишич Р.Я., асист. Дутко І.А.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • розуміти призначення і місце курсу «Дизайн візуальних комунікацій» в загальній системі професійної підготовки дизайнера;
 • знати принципи та види проектування графічних та просторових елементів в графічному дизайні і в дизайні предметного передовица.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи формотворення;
 • історія мистецтва та архітектури;
 • основи дизайну візуальних комунікацій
 • проектування
Зміст навчального модуля: 
Методологія дизайну візуальних комунікацій (функціональна типологія графічних об’єктів, особливості візуального сприйняття, естетика, технологія виробництва). Формування системи графічних та об’ємно - просторових елементів в предметно-просторовому середовищі . Конструювання - збірно-розбірність у формуванні площинних, об’ємних та об’ємно-просторових рекламних носіїв та виставково-експозиційних стендів. Ергономічна специфіка візуального сприйняття в дизайні візуальних комунікацій. Ансамблевість. Комплект. Поняття єдиного модуля, салогану, знаків та символів корпоративної ідентифікації. Роль й місце уніфікації в розробці системи знаків, символів, шрифтів та тривимірних елементів – конструкцій об’ємно-просторових форм. Типологія видів і форм об’єктів дизайну візуальних комунікацій (згідно функціонального, комунікативного, та художньо-образного критеріїв). Головні поняття. Візуальні комунікації: Експо-дизайн. Стенд. Експозиційно-виставкове середовище. Виробниче середовище, промисловий дизайн. Транспортне середовище (реклама на транспорті, піктограми та вказівники на транспорті). Світлові технології в формуванні дизайну візуальних комунікацій. Візуальні комунікації в середовищі дитячих та учбових закладів (навчальне, ігрове середовище). Піктограми та вказівники в середовищі видовищних та спортивних закладів, в торгівельних просторах, в ландшафтному середовищі в зоопарках, тематичних садах.
Рекомендована література: 
 1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
 2. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов. М., 1968, — 518 с.
 3. Гермогенова Л.Ю. Как сделать рекламу магазина. М., РусПартнер Лтд., 1994, 281 с.
 4. Даниленко В.Я. Дизайн. Підручник.—Харків: ХДАДМ, 2003. — 320 с.
 5. Демидов В. Е. Сущность рекламы и психология ее восприятия. М., 1984. Дизайн.
 6. Дональд А. Норман. Дизайн привычных вещей. The Design of Everyday Things. — М.: «Вильямс», 2006. — С. 384.
 7. Каневский Е.М. Эффект рекламы. М., Экономика, 1980, — 176 с Картер Г. Эффективная реклама. М., 1991, — 280 с.
 8. Кенинг Т. Психология рекламы (пер. с немецкого). М., 1925, — 271 с.
 9. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007.
 10. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. — М.: ГАРДАРИКИ, 2007.
 11. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской рекламе. М., Академия, 1995, — 144 с.
 12. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы: учеб. пособие — М.: ИНФРА-М, 2002. — 230 с.
 13. Мажура Н.В. Отделочные материалы в интерьере.— К.:"Вища школа«, 1981.
 14. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., Мир, 1966, — 351 с.
 15. Розенсон И. Основы теории дизайна. — СПб.: Питер, 2006. — 224 с.
 16. Рок И. Введение в зрительное восприятие. М., Педагогика, т. 1-2.
 17. Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации. Л., Наука, 1974,-296 с.
 18. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. — Москва: Архитектура, 2006.
 19. Сэндидж Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама. Теория и практика. М., 1989.
 20. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере — К.: «Вища школа», 1985р −184 с.
 21. Травникова Н.П. Эффективность визуального поиска. М., Машиностроение, 1995.
 22. Шерковин Ю.А. Наружная реклама. М., Смысл, 1995, — 118 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль – теоретична частина (40%): контрольна робота;
 • Підсумковий контроль (60%), диференційований залік: виконання графічного проекту
Мова навчання: 
українська