Дизайн промислових виробів

Код модуля: 
ДОА_6091_С01
Тип модуля: 
Обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год., (кредитів ЄКТС — 3) ауд. 48 год.
Лектори: 
доц. І.А.Юрченко, ст.викл. С.І.Мільчевич
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні етапи й закономірності проектування промислового виробу середнього ступеня складності;
 • знати основні чинники, що впливають на форму промислового виробу;
 • вміти користуватись такими методами проектування: «Методом стилізації», «Ретроспективним методом», «Біонічним методом»;
 • вміти самостійно аналізувати передпроектну ситуацію згідно визначених вимог технічного завдання, на етапі передпроектних досліджень проаналізувати сучасні тенденції в формоутворенні виробів, зробити узагальнюючі висновки, проводити проектні роботи, розробляти проектну документацію
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • закономірності формоутворення дизайн-об’єктів: інформативність, функції та морфологія речі, технологія виготовлення речі;
 • методика дизайн-проектування
Зміст навчального модуля: 
Методика і завдання дизайну промислового виробу; методика естетико-композиційного, функціонального й структурно-конструктивного аналізу аналогів і прототипів; методика проведення маркетингових досліджень; закономірності й етапи проектних робіт; оформлення проектної документації (виконання графічної й макетної частин проекту, оформлення пояснюючої записки).
Рекомендована література: 
 1. Даниленко В.Я. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : монографія / В.Я. Даниленко — Х. : Колорит, 2005. — 243 с.
 2. Даниленко В.Я. Дизайн : підручн. / В.Я. Даниленко. — Х. : ХДАДМ, 2003. — 320 с.
 3. Хмельовський О.М. Вступ у дизайн. Основи проектування систем життя. Курс лекцій / О. М. Хмельовський — Луцьк : ЛДТУ, 2002. — 207 с.
 4. Михайлов С.М. Дизайн : учебн. / С.М. Михайлов, Л.М. Кулеева. — Казань : Новое Знание, 1999. — 236 с. : ил.
 5. Сомов Ю. С. Композиция в технике : моногр. / Ю. С. Сомов — Москва : Машиностроение, 1997. — 269 c. : іл.
 6. Божко Ю. Г. Основы архитектоники и комбинаторики формообразования : навч. пос. / Ю. Г. Божко. — Х. : Вища школа, 1984. — 184 c. : ил
Форми та методи навчання: 
вступна лекція, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури;
 • Підсумковий контроль (80%), диференційований залік): графічна частина проекту (40%), макет (20%), пояснююча записка (20%).
Мова навчання: 
українська