Дизайн промислових виробів

Код модуля: 
ДОА_6054_С01
Тип модуля: 
обов'язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС- 3) аудиторні години — 32
Лектори: 
доц. І.А.Юрченко, ст.викл. Ч.З.Львовський.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні етапи й закономірності дизайн-проектування окремого виробу;
 • вміти користуватись одним з основних методів проектування — «Методом аналогів»;
 • вміти самостійно аналізувати передпроектну ситуацію згідно визначених вимог технічного завдання, на етапі пепредпроектних досліджень з точки зору доцільності підібрати найбільш характерні аналоги промислових виробів, проаналізувати аналоги і зробити узагальнюючі висновки, проводити проектні роботи, розробляти проектну документацію
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • закономірності формоутворення дизайн-об’єктів: інформативність, функції та морфологія речі, технологія виготовлення речі;
 • методика дизайн-проектування
Зміст навчального модуля: 
Методика і завдання дизайну окремої речі; етапи проведення передпроектних досліджень; методика функціонального, ергономічного, структурно-конструктивного й естетико-композиційного аналізу аналогів і прототипів; методика проведення маркетингових досліджень; закономірності й етапи проектних робіт; оформлення проектної документації (виконання графічної й макетної частин проекту, оформлення пояснюючої записки).
Рекомендована література: 
 1. Азрикан Д.А. Методическая модель объекта дизайна. Техническая эстетика № 9, 1982. — с. 1 — 6.
 2. Безмоздин Л.Н. Художественно-конструктивная деятельность человека. — Ташкент, Изд-во «Фан» Узбекской ССР, 1975. — 243 с.
 3. Даниленко В.Я. Основи дизайну: Навч. посібник. — К.: ІЗМН, 1996. — 92с
 4. Джонс Д. Инженерное и художественное конструирование. — М.: Мир, 1976. — 376 с.
 5. Методика художественного конструирования. — М.: ВНИИТЭ, 1983. — 165 с.
 6. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование промышленных изделий: Учебн. Для студентов худлжественно-промышл. Вузов/Быков З.Н., Крюков Г.В., Минервин Г.Б. и др.; Под ред. З.Н. Быкова, Г.Б. Минервина. — Высш. Шк., 1986. — 239 с.
Форми та методи навчання: 
вступна лекція, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): клаузури;
 • Підсумковий контроль (80%), диференційований залік): графічна частина проекту (40%), макет (20%), пояснююча записка (20%).