Дизайн предметного середовища

Код модуля: 
ДОА_6055_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС-2) аудиторні години — 32 (сам.роб. — 28)
Лектори: 
доц. Лисенко Ольга Юріївна
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студенти повинні:
  • вміти проектувати не окремі речі, а цілісні за формою ігрові комплекси, що змінюють і гармонізують предметно-просторове середовище;
  • знати теорію проектування ігрових середовищ для різних вікових груп та вміти на практиці реалізовувати основні принципи їх формування;
  • вміти визначати фактори, що впливають на вибір оптимального варіанта дизайн-рішення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне, самостійна робота
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити: основи композиції; основи формотворення; історія мистецтва та архітектури; кольорознавство;
  • кореквізити: проектування
Зміст навчального модуля: 
Поняття ігрового середовища. Методологія проектування ігрового середовища (функціональна типологія об’єктів, ергономічні особливості, естетика, технологія виробництва, економіка). Гра як форма комунікації серед живих істот. Ігри для різних вікових груп. Особливості сприйняття предметного наповнення ігрового середовища та психологічного впливу на дітей різних вікових категорій. Асоціації, образність. Комбінаторика, модульність у формуванні середовища. Проблеми безпеки в ігровому середовищі. Устаткування та благоустрій дитячих ігрових майданчиків. Держстандарт, норми. Візуальні комунікації.
Рекомендована література: 
  1. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды (дизайн унифицированных и агрегатированных объектов). — М.: «Архитектура-С», 2004. — 232 с, ил.
  2. Грашин А.А. Дизайн детской развивающей предметной среды. — Архитектура-С, 2008. — 296 с.
  3. ГОСТ Р 52169-2003. Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования.
  4. Ergonomics for children // Edited by Rani Lueder and Valerie Berg Rice. —
  5. Taylor & Francis (London & N.Y.), 2008. — 986 p.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (100%): курсова робота
Мова навчання: 
українська